Reklamačný poriadok spoločnosti RO-EXPO, s.r.o. , Štefánikova 7342/52A , 921 01 Piešťany

1. Úvodné ustanovenie

Predávajúci:

RO-EXPO s.r.o., Štefánikova 7342/52A, 92101 Piešťany (Fakturačná adresa, dodacia adresa, adresa na doručenie reklamácie)

IČO 36219185, IČ DPH SK2021014281, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

telefón (firma): 032 777 3202

mobil: 0907 723 663

email: ro-expo@ro-expo.sk

 

2. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare :

 • ak bol tovar použitý po dobe jeho spotreby (vzťahuje sa na tovary, ktoré majú uvedený dátum spotreby),

 • ktoré vznikli na strane kupujúceho v zmysle bodu 3. tohto reklamačného poriadku.

Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v zmysle platných právnych predpisov v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži zákazníkom daňový doklad o kúpe tovaru (faktúra, pokladničný blok).

nesprávnym užívaním alebo skladovaním tovaru,

 • svojvoľným alebo neodborným zásahom do tovaru,

 • použitím nesprávnych nástrojov, prístrojov a príslušenstiev pri montáži alebo aplikácii tovaru,

 • nesprávnou údržbou tovaru alebo zanedbaním potrebnej údržby,

 • Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou – teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia – nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa. Na tovar, ktorého použiteľnosť je obmedzená dátumom spotreby, sa poskytuje záruka na funkčnosť a vlastnosti, len ak bol použitý do tejto doby.

  Kupujúci má právo reklamovať dodaný tovar zakúpený u predávajúceho, ak zistí akékoľvek nezhody a vady na prijatom tovare a to ihneď po ich zistení.

  1) kvalitatívne vady a iné zistené nedostatky na tovare2) rozdiely v množstve alebo druhu tovaru a pod.,Reklamáciu môže kupujúci uplatniť:

  1. ro-expo@ro-expo.skv ktorom uvedie kto a kedy uplatnil reklamáciu, presný popis reklamovanej vady a spôsob jej vybavenia. Reklamačný protokol sa vyhotovuje minimálne v dvoch vyhotoveniach, pričom po podpise oboma stranami obdrží kupujúci jedno vyhotovenie.

  2. zaslanej poštou, faxom alebo e-mailom, pričom v nej kupujúci uvedie dôvod reklamácie, jasný a presný popis reklamovanej vady. V prípade písomných reklamácií sa reklamačným protokolom považuje písomná reklamácia kupujúceho. Potvrdenie o prijatí písomnej reklamácie posiela predávajúci kupujúcemu obratom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu reklamovaný tovar (ak ide o reklamáciu vady na tovare), doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok), v prípade predaja a dodávok na faktúru aj kópiu dodacieho listu alebo uvedie číslo dodacieho listu z dodávky, v ktorej sa reklamovaný tovar nachádzal. Reklamácie a ich oprávnenosť posudzuje predávajúci, resp. odborne zodpovedná osoba a vybavuje ich štandardným spôsobom v súlade s platnou legislatívou a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že reklamáciu nie je možné posúdiť alebo vybaviť hneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

  3. 5. Záverečné ustanovenia

   V Piešťanoch, 2.9.2018


    

   Ing. Rastislav Stankovský

   konateľ